Software Tester

 

บริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จำกัด ประกอบธุรกิจการพัฒนาและให้บริการเว็บไซต์สำเร็จรูป และการทำการตลาดออนไลน์ 
รวมทั้งได้รับการแต่งตั้งจาก Google Inc. ให้เป็นตัวแทนผู้ให้บริการโฆษณา Google Adwords อย่างเป็นทางการ
Your work would involve :  
 
 • ทดสอบการทำงานฟังก์ชั่นใหม่ต่างๆ ที่ทางโปรแกรมเมอร์พัฒนาขึ้นมา
 
 • ศึกษาข้อกำหนดของระบบ และวิเคราะห์เพื่อจัดเตรียมกรณีทดสอบ รวมถึงดำเนินการทดสอบในกระบวนการควบคุมคุณภาพ
 
 • วิเคราะห์และประเมินผลการเขียนโปรแกรมซอฟต์แวร์ ตรวจสอบความสมบูรณ์ในการทำงานของฟังก์ชั่น
 
 •  สรุปผลการตรวจสอบคุณภาพของระบบให้ทางโปรแกรมเมอร์เพื่อแก้ไขปรับปรุง
 
 • จัดทำรายงานผลการตรวจคุณภาพระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใช้สำหรับการทดสอบระบบงานรอบใหม่

Skill Required :
 
 
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, วิศวกรคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 
 • มีประสบการณ์การทำงาน 1 - 3 ปี ด้าน Software Tester หรือ Software Quality Assurance (QA)
 
 • มีความรู้ความเข้าใจลักษณะและกระบวนการของการพัฒนาซอฟต์แวร์
 
 • มีทักษะด้านการตรวจรับและทดสอบระบบงานซอฟต์แวร์ที่ดี
 
 • สามารถอ่านและเขียนกรณีทดสอบ (test case) ได้
 
 • มีความอดทนสูง ละเอียดรอบคอบ สามารถทำงานในสภาวะกดดันได้ดี
 
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

      สวัสดิการ :
        1. ประกันสังคม
      2. เบี้ยขยัน 500 - 1,000 บาท*
      3. การประกันชีวิต, การประกันอุบัติเหตุ, การประกันทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง การประกันสุขภาพ (ผู้ป่วยใน และ ผู้ป่วยนอก)
      4. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
      5. โบนัส*
      6. ตรวจสุขภาพประจำปี
      7. วันเกิดพนักงาน มอบบัตรชมภาพยนตร์ 2 ที่นั่งให้พนักงานในเดือนเกิด
      8. งานสังสรรค์ประจำปี
      9. วันหยุดพักผ่อนประจำปี
       
                     หมายเหตุ: 
     

* สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ขึ้นอยู่เงื่อนไขของทางบริษัทฯ รวมถึงพิจารณาควบคู่ไปกับผลการดำเนินงานและนโยบายของบริษัทในแต่ละปี

 

Visitors: 164,964