Software Developer

 

บริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จำกัด ประกอบธุรกิจการพัฒนาและให้บริการเว็บไซต์สำเร็จรูป และการทำการตลาดออนไลน์ 
รวมทั้งได้รับการแต่งตั้งจาก Google Inc. ให้เป็นตัวแทนผู้ให้บริการโฆษณา Google AdWords อย่างเป็นทางการ
 
หน้าที่ความรับผิดชอบ :    
 • พัฒนาโปรแกรม web applications หรือ mobile applications
 
 • พัฒนาและส่งมอบโปรแกรมตรงตามเวลาที่กำหนด
 
 • ตรวจสอบคุณภาพของงานก่อนส่งมอบด้วยตัวเอง
 
 • สนับสนุนและแก้ไขปัญหาให้ฝ่าย Customer Support
 
 • ทำงานตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน
คุณสมบัติ :
 • จบการศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 
 • มีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการเขียนโปรแกรม และโครงสร้างข้อมูล เป็นอย่างดี
 
 • มีความสนใจในการเขียนโปรแกรม เพื่อพัฒนา web applications หรือ mobile applications
 
 • สามารถออกแบบและพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา PHP หรือ Java ได้
 
 • มีพื้นฐานความรู้และเข้าใจในการออกแบบ relational database และคำสั่ง SQL
 
 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ HTML, CSS, และ JavaScript เป็นอย่างดี
 
 • มีความรับผิดชอบสูง มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้
   
  หากมีประสบการณ์ในด้านต่างๆ เหล่านี้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ:
- พัฒนาเว็บโดยใช้ HTML5 และ CSS3
- พัฒนาเว็บโดยใช้ jQuery หรือ AngularJS หรือ JavaScript frameworks อื่นๆ 
- พัฒนา native mobile apps สำหรับ platform Android หรือ iOS หรือ Windows Phone
- พัฒนา mobile apps ด้วย PhoneGap หรือ Cordova หรือ Xamarin หรือ cross-platform frameworks อื่นๆ
- พัฒนาโปรแกรมใช้งาน Google API หรือ Facebook API
- พัฒนาโปรแกรมโดยยึดหลัก Design Patterns
- ใช้งานคำสั่งพื้นฐานของระบบปฎิบัติการ Linux
   
   

 

      สวัสดิการ :
        1. ประกันสังคม
      2. เบี้ยขยัน 500 - 1,000 บาท*
      3. การประกันชีวิต, การประกันอุบัติเหตุ, การประกันทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง การประกันสุขภาพ (ผู้ป่วยใน และ ผู้ป่วยนอก)
      4. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
      5. โบนัส*
      6. ตรวจสุขภาพประจำปี
      7. วันเกิดพนักงาน มอบบัตรชมภาพยนตร์ 2 ที่นั่งให้พนักงานในเดือนเกิด
      8. งานสังสรรค์ประจำปี
      9. วันหยุดพักผ่อนประจำปี
       
                     หมายเหตุ: 
     

* สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ขึ้นอยู่เงื่อนไขของทางบริษัทฯ รวมถึงพิจารณาควบคู่ไปกับผลการ ดำเนินงานและนโยบายของบริษัทในแต่ละปี

 

Visitors: 152,081