Accountant (เจ้าหน้าที่บัญชี)

 

บริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จำกัด ประกอบธุรกิจการพัฒนาและให้บริการเว็บไซต์สำเร็จรูป และการทำการตลาดออนไลน์ 
รวมทั้งได้รับการแต่งตั้งจาก Google Inc. ให้เป็นตัวแทนผู้ให้บริการโฆษณา Google AdWords อย่างเป็นทางการ
   
หน้าที่ความรับผิดชอบ :                 
งานด้านรายรับ :
 • จัดเตรียมและออกใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษีให้แก่ลูกค้า
 
 • ตรวจสอบ ติดตาม และตรวจทานรายรับรายจ่ายของบริษัท
 • ติดต่อประสานงานกับฝ่ายขายและลูกค้าสัมพันธ์
 • บันทึกยอดขายประจำวันในระบบบัญชี
 งานด้านรายจ่าย :
 • รวบรวมและดูแลงานด้านการสั่งจ่ายเช็ค เงินสดย่อย และเงินทดรองจ่าย
 
 • จัดเตรียมและออกเอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย
 • ดูแลการชำระเงินให้ตรงตามกำหนดของ Supplier
 • ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินสดย่อยและเงินทดรองจ่ายรายเดือน
 • ตรวจสอบและติดตามเรื่องการจัดเก็บและชำระเงินต่าง ๆ อาทิเช่น โปรโมชั่นโทรศัพท์
      การรวบรวมใบกำกับภาษี เป็นต้น
   
คุณสมบัติ :
 • อายุไม่เกิน 30 ปี วุฒิปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 
 • มีประสบการณ์การทำงาน 2-5 ปี ด้านการบัญชี
 • มีความรู้ด้านการตรวจสอบบัญชี (Auditor) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถสื่อสาร (พูด อ่าน เขียน) ภาษาอังกฤษได้ หรือมีผลสอบ TOEIC 500 คะแนนขึ้นไป
 • มีทักษะด้าน บัญชี / การเงิน และภาษีอากร
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม MS Excel, Word ได้ดี
 • สามารถใช้งานโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปได้ เช่น SAP, Express, CD Organizer, Prosoft, Forma เป็นต้น
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที และ สามารถปฏิบัติงานที่ ถ.รัชดาภิเษก ได้ (ใกล้ MRT ศูนย์วัฒนธรรม)
   

 

      สวัสดิการ :
        1. ประกันสังคม
      2. เบี้ยขยัน 500 - 1,000 บาท
      3. การประกันชีวิต, การประกันอุบัติเหตุ, การประกันทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง การประกันสุขภาพ (ผู้ป่วยใน และ ผู้ป่วยนอก)
      4. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
      5. โบนัส
      6. สวัสดิการอื่นๆ
      - ตรวจสุขภาพประจำปี
      - วันเกิดพนักงาน มอบบัตรชมภาพยนตร์ 2 ที่นั่งให้พนักงานในเดือนเกิด
      - ท่องเที่ยวประจำปี 
      - งานสังสรรค์ประจำปี (เทศกาลปีใหม่)
      - มอบกระเช้าเยี่ยมพนักงานที่ลาคลอด/เจ็บป่วยพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล
      - เงินช่วยเหลือพนักงานที่ประสบอัคคีภัย 
      - เป็นเจ้าภาพในการสวดอภิธรรมบุพการีของพนักงาน
      - วันหยุดพักผ่อนประจำปี
                     หมายเหตุ: 
     

* สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ขึ้นอยู่เงื่อนไขของทางบริษัทฯ รวมถึงพิจารณาควบคู่ไปกับผลการดำเนินงานและนโยบายของบริษัทในแต่ละปี

 

 

Visitors: 162,057