Software Developer

Software Developer 3 อัตรา

 ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ เงินเดือนเริ่มต้น 25,000 บาท รายละเอียดงาน

o พัฒนาโปรแกรม Web Applications หรือ Mobile Applications

o ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา PHP หรือ Java ได้

o มีพื้นฐานความรู้และเข้าใจในการออกแบบ Relational Database และคำสั่ง SQL

o มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ HTML, CSS, และ JavaScript เป็นอย่างดี

o จบการศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์

o ไม่จำกัดประสบการณ์ด้าน Develop และยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

o สนับสนุนและแก้ไขปัญหาให้ฝ่าย Customer Support

o ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย

หากมีประสบการณ์ในด้านต่างๆ เหล่านี้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ:
     + พัฒนาเว็บโดยใช้ HTML5 และ CSS3
     + พัฒนาเว็บโดยใช้ jQuery หรือ AngularJS หรือ JavaScript frameworks อื่นๆ 
     + พัฒนา native mobile apps สำหรับ platform Android หรือ iOS หรือ Windows Phone
     + พัฒนา mobile apps ด้วย PhoneGap หรือ Cordova หรือ Xamarin หรือ cross-platform frameworks อื่นๆ
     + พัฒนาโปรแกรมใช้งาน Google API หรือ Facebook API
     + พัฒนาโปรแกรมโดยยึดหลัก Design Patterns
     + ใช้งานคำสั่งพื้นฐานของระบบปฎิบัติการ Linux

 

สวัสดิการ  
o ประกันสังคม o ประกันสุขภาพกลุ่ม
o กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ o ตรวจสุขภาพประจำปี
o บัตรชมภาพยนตร์ 2 ที่นั่งในวันเกิด o วันหยุดพักผ่อนประจำปี 8 - 12 วัน
o ส่วนลดค่ารักษาพยาบาล โรงพยาบาลพระราม 9 o กิจกรรมและงานสังสรรค์ประจำปี
o ส่วนลดโรงแรมกว่า 30 แห่ง ทั่วประเทศ เบี้ยขยัน 500 - 1,000 บาท
o ห้องพยาบาล o ส่วนลดค่าสมาชิกฟิตเนส (Corperate Price)

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ขึ้นอยู่เงื่อนไขของทางบริษัทฯ รวมถึงพิจารณาควบคู่ไปกับผลการดำเนินงานและนโยบายของบริษัทในแต่ละปี

แบบฟอร์มสมัครงาน

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
Visitors: 173,908