เจ้าหน้าที่บัญชีบริหาร

เจ้าหน้าที่บัญชีบริหารหน้าที่และความรับผิดชอบ

• บันทึกบัญชีและปิดบัญชีประจำเดือนของบริษัทย่อยในต่างประเทศ พร้อมทั้งวิเคราะห์งบการเงิน
• จัดทำงบการเงินของบริษัทย่อยในต่างประเทศให้เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
• จัดทำงบการเงินรวม พร้อมทั้งเอกสารประกอบงบการเงินให้กับผู้สอบบัญชี
• สอบทานงบการเงินประจำเดือน วิเคราะห์งบการเงินและให้คำแนะนำแก่ฝ่ายบริหาร
• ประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ภายในบริษัท และจัดทำแผนงบประมาณการ (Budget) ประจำปีของบริษัท
• ติดต่อประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก หน่วยงานอื่นและหน่วยงานกำกับดูแลเกี่ยวกับเรื่องบัญชีและภาษี
• ปฎิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา


คุณสมบัติ
• เพศหญิง/ชาย อายุระหว่าง 25 - 30 ปี
• วุฒิปริญญาตรี สาขาการเงิน, การบัญชีหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีหรือธุรกิจบริการจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
• มีความรู้ความเข้าใจในงบการเงิน, การวิเคราะห์ผลกำไรและขาดทุน
• มีใบรับรองผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)
• สามารถทำงานในภาวะกดดันได้ และชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ
• มีทัศนคติที่ว่าอะไรก็ทำได้ ถ้ามีความพยายาม

ทักษะและความรู้
• มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
• สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
• มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เช่น Microsoft Office
• มีทักษะในการสร้างแบบจำลองทางการเงินสวัสดิการ :

 

1. ประกันสังคม
2. การประกันชีวิต, การประกันอุบัติเหตุ, การประกันทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง การประกันสุขภาพ (ผู้ป่วยใน และ ผู้ป่วยนอก)
3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
4. ปรับเงินเดือนประจำปีและโบนัส
5. ตรวจสุขภาพประจำปี
6. วันเกิดพนักงาน มอบบัตรชมภาพยนตร์ 2 ที่นั่งให้พนักงานในเดือนเกิด
7. งานสังสรรค์ประจำปี
8. วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 
หมายเหตุ: 

* สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ขึ้นอยู่เงื่อนไขของทางบริษัทฯ รวมถึงพิจารณาควบคู่ไปกับผลการ ดำเนินงานและนโยบายของบริษัทในแต่ละปี

 

 

 

 

Visitors: 169,682