Executive Secretary

บริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จำกัด ประกอบธุรกิจการพัฒนาและให้บริการเว็บไซต์สำเร็จรูป และการทำการตลาดออนไลน์ 
รวมทั้งได้รับการแต่งตั้งจาก Google Inc. ให้เป็นตัวแทนผู้ให้บริการโฆษณา Google Adwords อย่างเป็นทางการ
 
หน้าที่ความรับผิดชอบ :  
 
 • จัดตารางนัดหมายต่างๆ ให้ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
 
 • ดูแลงานด้านการประชุมต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สรุปบันทึกการประชุม  นำเสนอแก่ผู้เข้าร่วมประชุมได้อย่างถูกต้องครบถ้วน และติดตามผลการประชุม
 
 • อำนวยความสะดวกด้านการเดินทางให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อาทิเช่น ตั๋วเครื่องบิน โรงแรมที่พัก ค่าใช้จ่ายต่างๆ เป็นต้น
 
 • คัดกรองเอกสารและสรุปเนื้อความต่างๆ ให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารก่อนการนำเสนอเพื่อลงนาม 
 
 • จัดทำหรือพิมพ์เอกสารตามที่ได้มอบหมายได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งรักษาความลับต่างๆ 
 
 • ต้อนรับและรับรองแขกที่มาขอเข้าพบประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้วยความสุภาพและเป็นมืออาชีพ 
 
 • เข้าร่วมประชุมภายนอกบริษัทฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 • อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ :
 
 
 • เพศหญิง
 
 • วุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาด้าน Computer, Information Technology หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 
 • มีประสบการณ์ 1 - 3 ปี ด้านเลขานุการ 
 
 • มีความรู้ด้าน Website, Web Design, Computer, IT 
 
 • มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษดี
 
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint ได้ดี
 
 • มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
   สวัสดิการ
        1. ประกันสังคม
      2. เบี้ยขยัน 500 - 1,000 บาท
      3. การประกันชีวิต, การประกันอุบัติเหตุ, การประกันทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง การประกันสุขภาพ (ผู้ป่วยใน และ ผู้ป่วยนอก)
      4. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
      5. โบนัส
      6. ตรวจสุขภาพประจำปี
      7. วันเกิดพนักงาน มอบบัตรชมภาพยนตร์ 2 ที่นั่งให้พนักงานในเดือนเกิด
      8. งานสังสรรค์ประจำปี
      9. วันหยุดพักผ่อนประจำปี
       
                    หมายเหตุ: 
     

* สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ขึ้นอยู่เงื่อนไขของทางบริษัทฯ รวมถึงพิจารณาควบคู่ไปกับผลการดำเนินงานและนโยบายของบริษัทในแต่ละปี

 


แบบฟอร์มสมัครงาน

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
Visitors: 184,538