Junior Accountant

เจ้าหน้าที่บัญชี

รายละเอียดงาน

 

งานด้านรายรับ

 • จัดเตรียมและออกใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษีให้แก่ลูกค้า
 • ตรวจสอบ ติดตาม และตรวจทานรายรับรายจ่ายของบริษัท
 • ติดต่อประสานงานกับฝ่ายขายและลูกค้าสัมพันธ์
 • บันทึกยอดขายประจำวันในระบบบัญชี

 

งานด้านรายจ่าย

 • รวบรวมและดูแลงานด้านการสั่งจ่ายเช็ค เงินสดย่อย และเงินทดรองจ่าย
 • จัดเตรียมและออกเอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย
 • ดูแลการชำระเงินให้ตรงตามกำหนดของ Supplier
 • ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินสดย่อยและเงินทดรองจ่ายรายเดือน
 • ตรวจสอบและติดตามเรื่องการจัดเก็บและชำระเงินต่าง ๆ อาทิเช่น โปรโมชั่นโทรศัพท์ การรวบรวมใบกำกับภาษี เป็นต้น


คุณสมบัติ

 

 • อายุไม่เกิน 25 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี บริหารธุรกิจ/การจัดการ สาขาการบัญชี หรือสาขาที่เกียวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงาน 1 ปี สายงานบัญชี หรือธุรการบัญชี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Excel, Word ได้ดี
 • ถ้ามีประสบการณ์ใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป เช่น Express, CD Organizer, Prosoft, Forma จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความละเอียดรอบคอบ มีไหวพริบ มีทักษะในการคำนวณ
 • มี Service Mind และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

 
 สวัสดิการ :

1. ประกันสังคม
2. การประกันชีวิต, การประกันอุบัติเหตุ, การประกันทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง การประกันสุขภาพ (ผู้ป่วยใน และ ผู้ป่วยนอก)
3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
4. ปรับเงินเดือนประจำปีและโบนัส
5. ตรวจสุขภาพประจำปี
6. วันเกิดพนักงาน มอบบัตรชมภาพยนตร์ 2 ที่นั่งให้พนักงานในเดือนเกิด
7. งานสังสรรค์ประจำปี
8. วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 
หมายเหตุ: 

* สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ขึ้นอยู่เงื่อนไขของทางบริษัทฯ รวมถึงพิจารณาควบคู่ไปกับผลการ ดำเนินงานและนโยบายของบริษัทในแต่ละปี

 
 

 

แบบฟอร์มสมัครงาน

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
Visitors: 191,749