R&D Software Engineer

R&D Software Engineer 

 

     รายละเอียดงาน

 • ติดตามข่าวสาร และศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่อาจมีโอกาสนำมาใช้เป็นประโยชน์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัท
 • ทดลองใช้ วิเคราะห์จุดเด่นจุดด้อย ของเทคโนโลยีที่ทีมพัฒนาต้องการนำมาใช้งาน
 • ออกแบบ และพัฒนาโปรแกรมต้นแบบ (prototype) ที่ใช้เทคโนโลยีใหม่ เพื่อเป็นตัวอย่างให้กับทีมพัฒนา
 • เป็นที่ปรึกษาด้านเทคนิครวมถึงให้คำแนะนำแก่ทีมพัฒนาในการเลือกใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสมกับงาน
 • ทำงานตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

   

    คุณสมบัติ 

 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
 • ประสบการณ์ทำงาน: 4-8 ปี ด้านการพัฒนา software

   

    ทักษะ/ความรู้

 • ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษาที่เป็นที่นิยม เช่น PHP, Java, Python, Ruby, Node.js, C, C++ ได้อย่างน้อย 2 ภาษา
 • มีพื้นฐานความรู้และเข้าใจการทำงานของ Relational databases และ Non-relational databases
 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ HTML, CSS, และ JavaScript เป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์พัฒนาโปรแกรมใช้งาน API ของบริการที่เป็นที่รู้จักกันดี เช่น Google, Facebook, Twitter, Microsoft
 • การคิดเชิงวิเคราะห์ การคิดเป็นระบบ
 • การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
 • การสื่อสาร และการนำเสนอ

   

    คุณสมบัติอื่น (ถ้ามี)

 • มีประสบการณ์พัฒนาเว็บโดยใช้ Angular, React, Vue.js หรือ JavaScript frameworks อื่นๆ
 • มีประสบการณ์พัฒนา mobile app บน platform iOS หรือ Android
 • เข้าใจสถาปัตยกรรม microservices หรือ serverless
 • มีความรู้เกี่ยวกับ design patterns และ best practices ต่างๆ ในวงการพัฒนา software
 • เข้าใจวิธีการใช้งาน version control เช่น Subversion หรือ Git
 • ใช้งานคำสั่งพื้นฐานของระบบปฎิบัติการ Linux
 • มีประสบการณ์ใช้งาน Amazon Web Services หรือ Google Cloud Platform


สวัสดิการ  
o ประกันสังคม o ประกันสุขภาพกลุ่ม
o กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ o ตรวจสุขภาพประจำปี
o บัตรชมภาพยนตร์ 2 ที่นั่งในวันเกิด o วันหยุดพักผ่อนประจำปี 8 - 12 วัน
o ส่วนลดค่ารักษาพยาบาล โรงพยาบาลพระราม 9 o กิจกรรมและงานสังสรรค์ประจำปี
o ส่วนลดโรงแรมกว่า 30 แห่ง ทั่วประเทศ o เบี้ยขยัน 500 - 1,000 บาท
o ห้องพยาบาล o ส่วนลดค่าสมาชิกฟิตเนส (Corperate Price)

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ขึ้นอยู่เงื่อนไขของทางบริษัทฯ รวมถึงพิจารณาควบคู่ไปกับผลการดำเนินงานและนโยบายของบริษัทในแต่ละปี

แบบฟอร์มสมัครงาน

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
Visitors: 187,032