เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานขายและฝึกอบรม (hotel e-booking system)

 รายละเอียดงาน

 • จัดเตรียมการอบรมการใช้งานระบบสำหรับลูกค้ารายใหม่ หลังจากที่พนักงานขายปิดการขายระบบแล้ว
 • จัดเตรียมการอบรมให้แก่ลูกค้ารายเดิมตามการร้องขอ
 • จัดทำเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลต่าง ๆ ที่เกียวกับกับการฝึกอบรม
 • ประสานงานระหว่างแผนกหลังจากพนักงานขายปิดการขายได้แล้ว
 • ทำการประสานงานกับลูกค้าเก่าและใหม่เพื่อนัดหมายฝึกอบรม
 • ติดต่อประสานงานกับลูกค้าในเรื่องต่าง ๆ และช่วยเหลือ รวมทั้งตอบคำถามลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริษัท ทั้งทางโทรศัพท์และทางอีเมล์
 • รับโทรศัพท์ และตอบอีเมล์จาก Inbound Leads เพื่อสอบถามความต้องการและนำเสนอสินค้า และปิดการขาย
 • จัดทำใบเสนอราคา และติดตาม Prospect ที่ได้ทำจัดส่งไปใบเสนอราคา

 

คุณสมบัติ

 • อายุไม่เกิน 30 ปี วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหาร หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงาน 3 ปี สายงานเจ้าหน้าที่สนับสนุนงานขายและฝึกอบรมลูกค้า
 • สามารถสื่อสารและเขียนภาษาอังกฤษได้ในระดับดี หรือมีผลสอบ TOEIC 600 คะแนนขึ้นไป
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม MS Excel, Word, PowerPoint ได้ดี
 • มีทัศนคติที่ดีด้านงานขาย มีความคิดริเริ่มในการวางแผนการขาย
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้ และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
 • มีทักษะการสื่อสารที่ดี และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 • มีความละเอียดรอบคอบ
 • มีความกระตือรือร้นที่จะหาสาเหตุของปัญหาและทำการแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้อง

 

 

สวัสดิการ :

1. ประกันสังคม
2. การประกันชีวิต, การประกันอุบัติเหตุ, การประกันทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง การประกันสุขภาพ (ผู้ป่วยใน และ ผู้ป่วยนอก)
3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
4. โบนัส ปรับเงินเดือนประจำปี*
5. ตรวจสุขภาพประจำปี
6. วันเกิดพนักงาน มอบบัตรชมภาพยนตร์ 2 ที่นั่งให้พนักงานในเดือนเกิด
7. งานสังสรรค์ประจำปี
8. วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 
 กิจกรรมพิเศษ:
1. กิจกรรม Nigth Class
2. Special Activity เดือนละ 1 ครั้ง
 
หมายเหตุ: 
* สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ขึ้นอยู่เงื่อนไขของทางบริษัทฯ รวมถึงพิจารณาควบคู่ไปกับผลการดำเนินงานและนโยบายของบริษัทในแต่ละปี

 

แบบฟอร์มสมัครงาน

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
Visitors: 194,039