Senior System Engineer/ Assistant Manager System Engineer

บริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จำกัด ประกอบธุรกิจการพัฒนาและให้บริการเว็บไซต์สำเร็จรูป และการทำการตลาดออนไลน์

รวมทั้งได้รับการแต่งตั้งจาก Google Inc. ให้เป็นตัวแทนผู้ให้บริการโฆษณา Google Adwords อย่างเป็นทางการ

 

 

ลักษณะงาน :  
 
 • ดูแลทีมงานฝ่ายวิศวกรรมระบบและเจ้าหน้าที่สนับสนุนด้านเทคนิค
 
 • ให้คำปรึกษาและประสานงานกับฝ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการต่างๆ
 
 • พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทาง IT ให้มีประสิทธิภาพและปลอดภัย
 
 • วิเคราะห์ความเสี่ยงของระบบและออกแบบมาตรการป้องกัน
คุณสมบัติ:

 

 
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 40 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 
 • มีประสบการณ์ทำงาน 5 ปีขึ้นไปด้านเทคนิคในแผนก IT, System Engineering, Network Infrastructure, หรือระบบที่เกี่ยวข้อง
 
 • มีประสบการณ์ในการดูแลจัดการระบบ IT ที่มีความหลากหลาย (Multi-vendor, Linux, Windows, Mac, ฯลฯ)
 
 • ผ่านการอบรมหลักสูตรการเป็นผู้นำหรือมีประสบการณ์ในการบริหารทีมบุคลากรทางเทคนิค
 
 • มีความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ Linux, Windows, TCP/IP network, Enterprise storage, และ Information security อย่างลึกซึ้ง
 
 • มีความเข้าใจในกระบวนการพัฒนาและ Deploy ซอฟต์แวร์
 
 • มีทักษะระดับสูงในการวิเคราะห์ปัญหาและตัดสินใจอย่างมีเหตุผล
 
 • มีทักษะในสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและเขียน
 
 • มีความมุ่งมั้นที่พัฒนาตนเองและองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

คุณสมบัติเพิ่มเติม

(ถ้ามีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

 
 
 • 1. (ถ้ามี) ประสบการณ์การเป็นเจ้าหน้าที่ด้านเทคนิคระดับสูงในบริษัทหรือองค์กรด้านต่างๆ ต่อไปนี้
  - วิทยาศาสต์และเทคโนโลยี
  - อินเทอร์เน็ต, โทรคมนาคม
  - ซอฟต์แวร์, บริการออนไลน์
  - ระบบรักษาความปลอดภัย, Information Security
  - สถาบันการเงิน
 
 • 2. (ถ้ามี) ความเชี่ยวชาญในการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาต่างๆ เช่น Bourne Shell, Perl, Python, PHP, ฯลฯ เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการระบบ และสามารถอ่าน Source code ของโปรแกรมต่างๆ ที่นำมาประยุกต์ใช้งานเพื่อตรวจสอบข้อบกพร่องและปรับปรุงแก้ไข
 
 • 3. (ถ้ามี) ผลงานทางวิชาการ (หรือโครงการที่ใช้งานจริง) ที่เป็นที่ยอมรับและสามารถตรวจสอบได้


สวัสดิการ :  
  1. ประกันสังคม
  2. เบี้ยขยัน 500 - 1,000 บาท*
  3. การประกันชีวิต, การประกันอุบัติเหตุ, การประกันทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง การประกันสุขภาพ (ผู้ป่วยใน และ ผู้ป่วยนอก)
  4. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  5. โบนัส*
  6. ตรวจสุขภาพประจำปี
  7. วันเกิดพนักงาน มอบบัตรชมภาพยนตร์ 2 ที่นั่งให้พนักงานในเดือนเกิด
  8. งานสังสรรค์ประจำปี
  9. วันหยุดพักผ่อนประจำปี
   
หมายเหตุ:  
  * สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ขึ้นอยู่เงื่อนไขของทางบริษัทฯ รวมถึงพิจารณาควบคู่ไปกับผลการดำเนินงานและนโยบายของบริษัทในแต่ละปี
   
   
Visitors: 158,062