Software Automate Tester

 Software Automate Tester

บริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จำกัด ประกอบธุรกิจการพัฒนาและให้บริการเว็บไซต์สำเร็จรูป และการทำการตลาดออนไลน์ 
รวมทั้งได้รับการแต่งตั้งจาก Google Inc. ให้เป็นตัวแทนผู้ให้บริการโฆษณา Google Ads อย่างเป็นทางการ

ลักษณะงาน :

หน้าที่และความรับผิดชอบ :

1. ศึกษาข้อกำหนด และวิเคราะห์ระบบ เพื่อจัดเตรียมทำ test case สำหรับทดสอบจากเอกสาร
2. ออกแบบ test case และ automation script สำหรับการทดสอบ web Application ที่ browser และสมาร์ทโฟน ที่มีแพลตฟอร์มแตกต่างกัน
3. ดำเนินการทดสอบตาม test case และ test script ในแต่ละ environment
4. monitor และ tracking defects ของ software ในแต่ละเวอร์ชั่น โดยทำงานร่วมกับทีม developer
5. จัดทำรายงานสรุปผลการทดสอบให้ทาง project team รับทราบ และใช้สำหรับการทดสอบระบบงานรอบใหม่
6. จัดทำ user manual ของ software ในแต่ละเวอร์ชั่น

   

คุณสมบัติ :

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ HTML, CSS, และ JavaScript เป็นอย่างดี
2. สามารถออกแบบ test plan และ test case ได้
3. มีประสบการณ์ในการใช้ test automation tools เช่น Selenium, Geb, Cucumber, RSpec, Jenkins เป็นต้น
4. มีประสบการณ์ใช้งาน performance testing tools เช่น JMeter, Apache Benchmark, Gatling เป็นต้น
5. มีประสบการณ์ในการใช้งาน Docker containers
6. มีประสบการณ์ในการใช้งาน AWS หรือ Kubernetes
7. เข้าใจวิธีการใช้งาน version control เช่น Subversion หรือ Git
8. ใช้งานคำสั่งพื้นฐานของระบบปฎิบัติการ Linux
9. มีพื้นฐานความรู้และเข้าใจการทำงานของ Relational databases
10. มีความเข้าใจในขั้นตอนการพัฒนาและทดสอบ software
11. ช่างสังเกต และใส่ใจในรายละเอียด
12. มีความคิดเชิงวิเคราะห์ และคิดเป็นระบบ

 

      สวัสดิการ :
        1. ประกันสังคม
      2. เบี้ยขยัน 500 - 1,000 บาท*
      3. การประกันชีวิต, การประกันอุบัติเหตุ, การประกันทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง การประกันสุขภาพ (ผู้ป่วยใน และ ผู้ป่วยนอก)
      4. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
      5. โบนัส*
      6. ตรวจสุขภาพประจำปี
      7. วันเกิดพนักงาน มอบบัตรชมภาพยนตร์ 2 ที่นั่งให้พนักงานในเดือนเกิด
      8. งานสังสรรค์ประจำปี
      9. วันหยุดพักผ่อนประจำปี
       
                     หมายเหตุ: 
     

* สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ขึ้นอยู่เงื่อนไขของทางบริษัทฯ รวมถึงพิจารณาควบคู่ไปกับผลการดำเนินงานและนโยบายของบริษัทในแต่ละปี


แบบฟอร์มสมัครงาน

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
Visitors: 240,557