Web Developer

ลักษณะงาน :

 • พัฒนาเว็บไซต์โดยใช้ภาษา HTML5
 • พัฒนา Website พร้อมทั้งทำการลง Coding ตามรายละเอียดและ Mock up ที่ได้ออกแบบไว้
 • ตรวจสอบและแก้ไขปัญหา Coding ที่พบในเว็บไซต์ ของเพื่อนร่วมงานและลูกน้อง เพื่อเรียนรู้หรือให้คำแนะนำ
 • ศึกษาเรียนรู้เครื่องมือหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อให้ทีมทำงานได้ง่ายขึ้น
 • ปรับปรุง แก้ไข รายละเอียดบนเว็บไซต์ตามที่ลูกค้าร้องขอ
 • รับ Requirement การจัดทำ Website จากทีมที่เกี่ยวข้องหรือลูกค้าโดยตรง
 • ตรวจสอบคุณภาพงานทุกครั้ง ก่อนนำส่งให้กับเจ้าของงาน
 • ประสานงานกับทีมที่เกี่ยวข้องภายในองค์กร

 

คุณสมบัติ :

 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 27 ปี วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, วิทยาการจัดการคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมศาสตร์สาขาคอมพิวเตอร์ (CE), เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)
 • มีประสบการณ์ทำงาน 3-5 ปี สายงาน Web Developer, Web Programmer 
 • มีประสบการณ์งาน Coding หรือพัฒนา Web Application หรืองานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการออกแบบ และจัดการระบบ MySQL
 • มีความสามารถในการใช้ภาษา PHP
 • มีความรู้เรื่อง JavaScript (jQuery, jQuery UI, jQuery Plug-ins), Bootstrap, TypeScript (Optional), Adobe Photoshop
 • มีความรู้เกี่ยวกับ Html5, CSS3, JavaScript
 • มีความรู้เกี่ยวกับระบบการจัดการเนื้อหา (CMS) เช่น WordPress จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้พื้นฐานเกี่ยว SEO จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

 

 

สวัสดิการ

o ประกันสังคม o ประกันสุขภาพกลุ่ม
o กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ o ตรวจสุขภาพประจำปี
o บัตรชมภาพยนตร์ 2 ที่นั่งในวันเกิด o วันหยุดพักผ่อนประจำปี 8 - 12 วัน
o ส่วนลดค่ารักษาพยาบาล โรงพยาบาลพระราม 9 o กิจกรรมและงานสังสรรค์ประจำปี
o ส่วนลดโรงแรมกว่า 30 แห่ง ทั่วประเทศ o ส่วนลดค่าสมาชิกฟิตเนส (Corperate Price)
o ห้องพยาบาล o อื่นๆ

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ขึ้นอยู่เงื่อนไขของทางบริษัทฯ รวมถึงพิจารณาควบคู่ไปกับผลการดำเนินงานและนโยบายของบริษัทในแต่ละปี

แบบฟอร์มสมัครงาน

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
Visitors: 237,658